Algemeen
Beukers & Faber Strafrecht Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die
indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Beukers & Faber Strafrecht Advocaten verwerkt.


Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Beukers & Faber Strafrecht Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Beukers & Faber Strafrecht Advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Beukers & Faber Strafrecht Advocaten.


Doel verwerking persoonsgegevens

Beukers & Faber Strafrecht Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • marketing- en communicatie activiteiten;
  • werving en selectie (sollicitatie).


Persoonsgegevens

Beukers & Faber Strafrecht Advocaten verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.


Dienstverlening

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam en contactgegevens nodig. Daarnaast dienen wij u, op grond van de wet en onze gedragsregels, te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van waar onze dienstverlening inhoudelijk op ziet, hebben wij wellicht aanvullende persoonsgegevens nodig. Beukers & Faber Strafrecht Advocaten zal echter nooit meer persoonsgegevens vragen dan strikt noodzakelijk. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.


Media

Beukers & Faber Strafrecht Advocaten is op verschillende sociale media te vinden, zoals op LinkedIn, en Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Daarnaast zijn op de website buttons opgenomen om de webpagina’s van onze social media accounts te promoten. Deze buttons werken door middel van een code afkomstig van het social media platform. Zodra u op een button klikt, plaatst deze code cookies, waardoor het social media platform uw persoonsgegevens kan ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw IP-adres. Wij verwijzen naar de privacyverklaringen van het desbetreffende social media platform waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij verzamelen.


Sollicitatieprocedure

Beukers & Faber Strafrecht Advocaten verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Beukers & Faber Strafrecht Advocaten uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.


Werknemers

Beukers & Faber Strafrecht Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het personeelshandboek.


Contactformulier

U kunt contact met ons opnemen, door middel van het invullen van ons digitale contactformulier. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij om de invulling van aanspreektitel, naam, adres, postcode, stad, e-mailadres en uw bericht voor ons.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Beukers & Faber Strafrecht Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.


Delen van persoonsgegevens met derden

Beukers & Faber Stafrecht Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Beukers & Faber Strafrecht Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Beukers & Faber Strafrecht Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van [naam advocatenkantoor] uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Beukers & Faber Strafrecht Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.


Beveiliging persoonsgegevens

Beukers & Faber Strafrecht Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Beukers & Faber Strafrecht Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Beukers & Faber Strafrecht Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Beukers & Faber Strafrecht Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Beukers & Faber Strafrecht Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Beukers & Faber Strafrecht Advocaten
De Rozentuin 2
5611 SW Eindhoven
info@beukersfaber.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Beukers & Faber Strafrecht Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Gebruik social media

Op de website van Beukers & Faber Strafrecht Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Beukers & Faber Strafrecht Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.


Website

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Beukers & Faber Strafrecht Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde functionele ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Beukers & Faber Strafrecht Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
Functionele cookies verwijderen zichzelf wanneer de browser wordt gesloten.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.


Aanpassing privacy statement

Beukers & Faber Strafrecht Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd (www.beukersfaber.nl). Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).


Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Marie-José Beukers (beukers@beukersfaber.nl).

Dit privacystatement is op 01-09-2021 vastgesteld.